Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Nakladatelství Romeo, s. r. o., IČ 07381051 se sídlem Pod Bání 2003/21, Praha 8 (dále jen: „správce“).


Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Pod Bání 2003/21, Praha 8

email: josek@nakladatelstvi-romeo.cz 

telefon: 732817626

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč:

 • Vaše osobní údaje typu jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, město, PSČ, ev. společnost, identifikační číslo osoby, zpracováváme za účelem uzavření smlouvy (zaslání Vámi vybraného zboží na Vaši adresu), a to z důvodu uzavření a splnění kupní smlouvy. Tyto údaje zpracováváme pro uvedený účel pouze po dobu trvání této smlouvy.

 • Vaše osobní údaje typu e-mail a telefon zpracováváme, abychom s Vámi mohli komunikovat a mohli Vás včas informovat o všech skutečnostech souvisejících s objednávkou Vašeho zboží, a to z důvodu uzavření a splnění kupní smlouvy. Tyto údaje budeme pro uvedený účel zpracovávat po dobu trvání této smlouvy.

 • Vaše osobní údaje typu obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu, sídlo (tj. ulice a číslo popisné, město, PSČ) a daňové identifikační číslo, zpracováváme za účelem vystavení daňového dokladu, a to z důvodu splnění právní povinnosti (zákon č. 234/2005 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tyto osobní údaje budeme pro uvedený účel zpracovávat po dobu trvání smlouvy.

 • Váš osobní údaj typu e-mailová adresa budeme zpracovávat pro účely zasílání newsletterů (obchodních sdělení) týkajících se nabídek našeho zboží nebo služeb. Pokud si již nebudete přát nechat zasílat tyto newslettery na Vaši e-mailovou adresu, je možné se zdarma odhlásit z jejich odběru na odkaze obsaženém v newsletteru. Tento údaj budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je přímý marketing. Tento údaj budeme pro uvedený účel zpracovávat po dobu tří let.

 • Vaše osobní údaje typu jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, město, PSČ, ev. společnost, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, mailovou adresu, telefonní číslo dále zpracováváme za účelem obhajoby právních nároků (například vymáhání pohledávek, uplatnění práv z vadného plnění, uplatnění práv na náhradu újmy), a to z důvodu našeho oprávněného zájmu. Tyto údaje zpracováváme pro uvedený účel po dobu běhu lhůty k uplatnění práv z vadného plnění (reklamace), a dále po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv vymezených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto práv u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání těchto řízení.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
   

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu také těmto kategoriím příjemců:

 • našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelům datových úložišť, poskytovatelům poštovních služeb;
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, správním orgánům);
 • jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátům, exekutorům, soudům, správním orgánům);
 • společnosti Mailchimp, v případě rozesílání newsletterů.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 

VI. Vaše práva

Máte právo:

 • Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
 • Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
 • Na výmaz Vašich osobních údajů, nebo na omezení jejich zpracování;


Dále máte právo:

 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
 • Na přenositelnost svých údajů;

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména služeb pro rozesílání hromadných emailů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elektronický obchod však nemusí bez povolených cookies fungovat korektně.

 

Na žádost uživatele podnikne provozovatel internetového obchodu veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.